Raportările statutare – o continuă provocare?

Conform definiției, raportările statutare reprezintă obligația fiecărei entități juridice de a transmite informații financiare și nefinanciare către instituțiile de supraveghere cu scopul de a demonstra conformitatea cu prevederile legale.

Depunerea situațiilor statutare este o cerință în majoritatea țărilor din întreagă lume. Fiecare industrie are propriul său set de legi și reglementări care impun raportare către autoritățile statului. Reglementările statutare, precum și politicile de aplicare ale lor, sunt în continuă schimbare și pot varia foarte mult de la o țară la alta.

În domeniul bancar, raportarea statutară este una dintre activitățile cele mai laborioase pentru departamentele financiare și de management al riscului, alocându-se resurse importante pentru a asigura corectitudinea informațiilor, transmiterea lor la timp și în acord cu cerințele de conformitate. În ultimii ani, reglementările nou introduse, regulile și standardele din ce în ce mai stricte, au făcut din această obligație o sarcină foarte complexă.

Ca răspuns la aceste provocări, echipa New Business Dimensions a realizat și optimizat platforma BIND (Business Intelligence at a New Dimension), o soluție de raportare inovativă, în continuă adaptare, care acoperă întreaga gamă de obligații de raporatre pentru entitățile de reglementare, raportări interne și raportări de tip MIS(Management Information Systems). Platforma este formată dintr-un depozit de date și un set de modele de calcul și de prelucrare ce generează rezultate care sunt expuse în rapoarte finale conform cerințelor și specificațiilor de raportare.

Principalele caracteristici ale platformei BIND:

 • Este dezvoltată în concordanță cu cerințele autorităților pentru reglementare și complianță;
 • Folosește tehnologii web, aplicația și modulele acesteia fiind accesibile din browserul web (Edge, Chrome, Mozilla) și nu necesită instalarea pe stațiile de lucru a altor aplicații software;
 • Dezvoltă și se dezvoltă ca depozit de date – data mart cu sursa unica de date pentru raportari;
 • Este scalabilă și extensibilă în sensul adăugării de module noi sau funcționalități noi;
 • Conține instrumente de parametrizare rapoarte;
 • Permite interfațarea cu Active Directory sau cu alte sisteme de gestiune utilizatori;
 • Conține componenta ce asigură funcționalități de audit trail și log management;
 • Suportă definirea de alerte și mecanisme de alertare pe diverse medii;
 • Poate opera pe baza principiului celor 4 ochi (principiu al Sistemului de control intern care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o parte inițierea și pe de altă parte verificarea)
 • Componenta de administrare cu funcționalități de parametrizare sistem:
 • BIND Reporter – creează rapoarte dinamice, definire obiecte, liste, valori;
 • BIND User Manager – administrare roluri, drepturi, useri, grupuri, securitate aplicație;
 • BIND ETL Manager – creare, lansare, execuție și monitorizare procese;
 • Oferă capabilități de simulare, forecast, versionare a rapoartelor și execuțiilor datelor încărcate;

Aplicabilitatea platformei BIND

Raportare cuprinzând informații de natură financiar-contabilă – FINREP conform ORD 9/2017 cu modificările și completările ulterioare

 • Bilanț [situația poziției financiare];
 • Contul de profit sau pierdere;
 • Situația rezultatului global;
 • Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților;
 • Clasificarea creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării, pe tipuri de produs;
 • Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și avansurilor nedestinate tranzacționării, acordate societăților nefinanciare;
 • Active financiare care pot face obiectul deprecierii și care sunt restante;
 • Clasificarea datoriilor financiare;
 • Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente;
 • Garanții reale și alte garanții primite;
 • Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă;
 • Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate;
 • Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere;
 • Informații privind expunerile performante și neperformante;
 • Informații privind expunerile restructurate;
 • Instrumente financiare derivate deținute în vederea tranzacționării, inclusiv instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor;
 • Contabilitatea de acoperire;
 • Variația ajustărilor pentru pierderi de credit și a provizioanelor;
 • Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: bilanț;
 • Repartizare geografică;
 • Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operațional;
 • Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor servicii;
 • Credite și avansuri: informații suplimentare;
 • Credite și avansuri: fluxuri de expuneri neperformante, deprecieri și sume care au făcut obiectul unor operațiuni de write-off, înregistrate de la sfârșitul exercițiului financiar precedent;
 • Active obținute prin intrarea în posesie și executarea garanțiilor reale deținute;
 • Provizioane;
 • Activități extrabilanțiere: interese în entități structurate neconsolidate;
 • Părți afiliate;
 • Structura grupului;
 • Valoarea justă;
 • Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă în funcție de metoda de evaluare;
 • Planuri de beneficii determinate și beneficiile angajaților;
 • Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere;
 • Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile;
 • Situația modificărilor capitalurilor proprii;
 • Credite și avansuri: Durata medie și perioada de recuperare medie;

Raportare cuprinzând informații de natură financiar-contabilă – FINREP versiunea pentru SUCURSALE

 • RFC-401 – FINREP Sucursale;
 • Bilanț (situația poziției financiare);
 • Contul de profit sau pierdere;
 • Instrumente financiare derivate – Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc si pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor;
 • Informații privind expunerile performante și neperformante;
 • Alte informații;

Asset encumbrance – grevarea cu sarcini a activelor

COREPraportarea comună privind rata solvabilităţii pe baze IFRS

 • Formulare privind adecvarea capitalului;
 • Adecvarea capitalului – Dispoziții tranzitorii;
 • Solvabilitatea grupului;
 • Formulare privind riscul de credit;
 • Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: abordarea IRB privind cerințele de capital;
 • Riscul de credit: fonduri proprii – abordările IRB privind cerințele de capital;
 • Pierderi – bunuri imobile (IP losses);
 • Riscul operațional;
 • Riscul de piață;
 • Formulare privind expunerile mari – Large Exposures Individual;
 • Formulare privind indicatorul efectului de levier;

Lichiditate

 • Formulare privind indicatorii suplimentari de monitorizare a lichidității – ALMM;
 • Liquidity Coverage Ratio – LCR;
 • Formulare privind indicatorul de finanțare stabila – NSFR ;

Modul de consolidare cu alte entități (Grup, IFT, factoring etc)

 • Raportare cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă-FINREP
 • Asset encumbrance
 • COREP
 • Leverage Ratio
 • IP Losses
 • LCR
 • NSFR
 • Plan Finanțare
 • ALMM
 • Large exposures

Raportări statutare BNR – supraveghere: prudențiale/ tranzacționale/ adrese_BNR

Bilanț Monetar (STM171, STM231)

Balanța de plăți (BOP180)

Raportări către alte autorități: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Raportări contabile – Situații financiare și Declarațiile fiscale către Ministerul Finantelor ANAF inclusiv SAF-T – Declarația D406, Institutul de Statistică, BIROU DE CREDIT, Centrala Riscului de Credit,  DIICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Alte raportări:

 • Raportarea și administrarea informației de risc bancar – CRC;
 • Raportarea către Biroul de credit – FID – Informații despre toți debitorii proprii persoane fizice, despre toate creditele acordate acestora, despre toate obligațiile de plată ale acestora înregistrate de instituția de credit, despre toți fraudulenții proprii și despre toate documentele cu inadvertențe deținute de instituția de credit;
 • ANAF1 (Formularele F2101, F2102, F2103, F2104, F2105, F2106, F2107, F2108) – Raportarea rulajelor și/sau soldurilor conturilor deschise la instituția de credit, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi;
 • ANAF2 (B101) – Raportare zilnică care conține informații referitoare la conturile deschise și/sau închise de titularii acestora precum și lista persoanelor care închiriază casete de valori;
 • ANAF3 – Informații privind tranzacțiile unor persoane fizice și juridice în vederea prevenirii și sancționării spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului;
  • RTN – tranzacțiile în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;
  • RTE – tranzacțiile reprezentând transferuri externe a căror limita minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;
  • RTS – tranzacțiile suspecte;
 • Anti-Money Laundering (AML) lunar & trimestrial;
 • Informații privind identificarea contribuabililor nerezidenți și a conturilor financiare raportabile (Foreign Account Tax Compliance Act);
 • Informații privind identificarea contribuabililor nerezidenți și a conturilor financiare raportabile (Common Reporting Standard);
 • Plăți inițiate și procesate electronic în cadrul schemei SEPA;
 • Gestionarea operațiunilor de poprire;
 • Raportarea ofertelor de cumpărare, răscumpărare anticipată și preschimbare titluri de stat (Operațiuni Piața Monetară);
 • Raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (contracte cu produse derivate);
 • Rezoluție bancară-planuri de rezoluție (Anexele V, VI, VII);
 • Calcul EIR (modelul matematic folosit este metoda lui Newton);
 • Estimarea efectivă a ratei dobânzii și a programului de amortizare a comisioanelor ;
 • Calcul provizioane IFRS9;
  • Segmentarea Portofoliului;
  • Classification and measurement;
  • Motoarele analitice specifice calcului: PD, LGD, ECL;
  • Calcularea pe baza de scenarii a provizioanelor implicând capacitatea Platformei BIND în obținerea de simulări;
  • Reporting and dashboards;
 • Integrare și comunicare cu sistemul informatic destinat schimbului securizat de documente dintre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și instituții terțe din România;
 • Raportare FINREP – COVID19 F90.01 – F93.02;
 • Modul Conversie raportări ITS în format XBRL (Abacus)
  • Soluție quick&dirty conversie în format XBRL pe baza importului machetelor Excel precompletate cu date.
  • Soluție integrată cu BIND. Rapoartele ITS se vor genera automat din BIND atât în format excel cât și în format XML/XBRL, cu condiția ca rapoartele respective să fie deja automatizate în BIND.
 • Regulament 2 – SPD278 privind operațiunile frauduloase realizate cu instrumente de plată de tip non-card;
 • Regulament 2 – SPE273 privind operațiunile frauduloase realizate cu instrumente de plată de tip card;

De ce sa alegeți platforma BIND și serviciile New Business Dimensions?

 • Valoarea dovedită a platformei BIND de-a lungul a peste 10 ani de utilizare de către 80% din instituțiile financiare din România;
 • Soluții flexibile, modulare și scalabile pentru cele mai diverse nevoi de business.
 • Experiența a peste 200 de proiecte de Business Inteligence implementate utilizând diferite tehnologii şi surse de date multiple;
 • O echipă specializată pe proiecte software destinate pieței financiar-bancare și o metodologie de implementare bazată pe cele mai bune practici și metode validate;
 • Implementări rapide și sigure care să vă ajute să evitați sancțiunile din partea autorităţilor pentru întârzierile şi acurateţea raportărilor.
 • Optimizarea continuă a soluțiilor pentru a ține pasul cu tehnologia și cerințele legislative;
 • Servicii active de suport și mentenanță post-implemntare;

Clienții noștri

Printre instituțiile financiar-bancare care utilizează platforma de raportare BIND a New Business Dimensions amintim: Alpha Bank Romania, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Libra Bank OTP Bank Romania, Patria Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank etc.

Pentru o prezentare detaliată și un demo al soluției BIND, vă invităm să ne contactați la office@nbd.ro.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.