Pregătiri intense pentru cea mai complexă raportare către ANAF, Declarația D406

Instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/reasigurare – prima raportare în ianuarie 2023

DESPRE SAF-T

SAF-T (i.e. Standard Audit File for Tax) reprezintă un standard internațional de transfer de date contabile și financiare între societăți/organizații și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de către OCDE în anul 2005. Până în, prezent standardul a suferit o serie de îmbunătățiri pentru a permite auditorilor accesul la date într-un format reglementat, cât mai ușor de utilizat.

În România, Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T)/Declarația D406 este reglementat prin art. 59^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală și prin OpANAF nr. 1783/2021.

SAF-T va simplifica relația contribuabililor cu ANAF: verificările concordanței dintre datele din declarațiile fiscale și cele din evidența contabilă și fiscală putând fi realizate electronic.

Întârzierea depunerii fișierului SAF-T la termenele prevăzute de lege, sau depunerea incorectă ori incompletă a lui, constatată de ANAF, va atrage contravenții, în conformitate cu prevederile art. 3371 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

OBLIGAȚIA DE DEPUNERE A FIȘIERULUI SAF-T

Categorii de contribuabili care au obligația de a depune fișierul SAF-T:

 • Regiile autonome,
  Instituțiile naționale de cercetare dezvoltare,
 • Societățile comerciale pe acțiuni (S.A.),
  Societățile în comandită pe acțiuni (SCA),
 • Societățile comerciale în comandită simplă (SCS),
  Societățile comerciale în nume colectiv (SNC),
 • Societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL),
  Societățile/Companiile naționale
 • Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1),
  Organizațiile cooperatiste de consum (OC2),
 • Organizațiile cooperatiste de credit (OC3),
  Alte persoane juridice,
 • Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu  sediul în străinătate,
 • Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,
  Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România,
 • Asociațiile cu scop patrimonial,
  Asociațiile/Persoanele fără scop patrimonial,
 • Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil,
 • Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Prima transmitere a fișierului SAF-T România

 • 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili la data de 31 decembrie 2021;
 • 1 ianuarie 2023 pentru instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate în categoria marilor contribuabili,
 • 1 ianuarie 2023 pentru contribuabilii mijlocii la data de 31 decembrie 2021,
 • 1 ianuarie 2025 pentru contribuabilii mici la data de 31 decembrie 2021,
 • Pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere începe de la data efectivă a înregistrării.
  Prima depunere a Declarației informative D406 se va face în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Termene de transmitere și perioada de grație

Termen raportare – contribuabilii vor transmite Declarația Informativa D406 lunar or trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru TVA (i.e. taxa pe valoarea adăugată).

Perioada de grație

 • Pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T:
  • 6 (șase) luni pentru prima raportare,
  • 5 (cinci) luni pentru a doua raportare,
  • 4 (patru) luni pentru a treia raportare,
  • 3 (trei) luni pentru a patra raportare,
  • 2 (două) luni pentru a cincea raportare,
 • Pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T:
  • 3 (trei) luni pentru prima raportare.

Format și metode de pregătire fișier SAF-T

Format fișier SAF-T:

 • SAF-T este un fișier în format electronic, bazat pe XML (i.e. Extensible Markup Language), standardizat internațional pentru transmiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale.
 • SAF-T necesită utilizarea nomenclatoarelor și a codurilor standardizate publicate de către ANAF.
 • SAF-T este un fișier care conține date contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor.

Metode de lucru pentru pregătire a fișierului XML:

 • Generare automată din sistemul informatic a fișierului în format XML, pentru contribuabilii care dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP (i.e. Enterprise Resource Planning).
 • Pregătirea cu un editor de XML a declarației prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directă a datelor relevante pentru contribuabilii care nu dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP.
 • „Generare externă” – prin prelucrarea fișierului de către un operator de date specializat pentru contribuabilii care folosesc servicii financiar-contabile externalizare.

SUNTEȚI PREGĂTIȚI?

Având în vedere numărul mare de indicatori care trebuie raportați de către contribuabili, raportarea SAF-T este deosebit de complexă și aproape imposibil de realizat manual.

Deși normele de aplicare pentru depunerea declarației SAF-T prevăd o perioadă de grație de până la șase luni, contribuabilii trebuie să se asigure că dețin toate informațiile din punct de vedere calitativ și cantitativ în sistemele proprii, în acord cu cerințele reglementate, precum și o soluție tehnică cu ajutorul căreia să poată centraliza, mapa conform schemelor de validare si genera automat declarația D406.

New Business Dimensions*, cu peste 12 ani de experiență în zona aplicațiilor de BI (i.e. Business Intelligence) și raportare statutară pentru sectorul financiar-bancar, dispune atât de o soluție IT de procesare a declarației SAF-T, integrată în platforma consacrată BIND, dar și de o echipă de specialiști dedicată, care oferă servicii de consultanță și implementare a noii raportări ANAF.

*Pentru mai multe detalii despre pregătirea declarației D406 și prezentarea aplicației care integrează, verifică datele și generează fișierul SAF-T, echipa NBD vă stă la dispoziție pe adresa office@nbd.ro.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.